Basic scale-Cân bàn điện tử AD-H 2.5Kg cân điện...

candientucas.com là dòng cân điện tử thông dụng cấp chính xác 3 theo TCVN sử …