Cảm biến tải – loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) –...

Cảm biến tải – loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng tốt, …

Cảm biến tải – loadcell BCL (M) (6- 30kgf)...

Cảm biến tải – loadcell BCL (M) (6- 30kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell BCL (H) (60-200kgf) –...

Cảm biến tải – loadcell BCL (H) (60-200kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng tốt, …

Cảm biến tải – loadcell BCH (500kgf – 2.5tf)...

Cảm biến tải – loadcell BCH (500kgf – 2.5tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell BCD (100kgf – 500kgf)...

Cảm biến tải – loadcell BCD (100kgf – 500kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell BCA (5kgf – 100kgf)...

Cảm biến tải – loadcell BCA (5kgf – 100kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cân điện tử cảm biến tải CAS BCL 60...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS BCL 60 – 200 …