Cảm biến tải – loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) –...

Cảm biến tải – loadcell BCL (L) (1kgf-3kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng tốt, …

Cảm biến tải – loadcell BCL (M) (6- 30kgf)...

Cảm biến tải – loadcell BCL (M) (6- 30kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell BCL (H) (60-200kgf) –...

Cảm biến tải – loadcell BCL (H) (60-200kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng tốt, …

Cảm biến tải – loadcell DSB-B (10tf – 30tf)...

Cảm biến tải – loadcell DSB-B (10tf – 30tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell WBK (10tf – 50tf)...

Cảm biến tải – loadcell WBK (10tf – 50tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell CPA (1kgf – 2tf)...

Cảm biến tải – loadcell CPA (1kgf – 2tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell MNT (50kgf – 500kgf)...

Cảm biến tải – loadcell MNT (50kgf – 500kgf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell MNC (50kgf – 20tf)...

Cảm biến tải – loadcell MNC (50kgf – 20tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell SB (20kgf – 2tf)...

Cảm biến tải – loadcell SB (20kgf – 2tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …

Cảm biến tải – loadcell SBS (500kgf – 5tf)...

Cảm biến tải – loadcell SBS (500kgf – 5tf) Cảm biến trọng lượng có chất lượng …