TP. Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm cân...

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đã …