Crane scale-Cân treo điện tử CAS THD 50 Tấn/20Kg...

candientucas.com là dòng cân treo điện tử có cấp chính xác 3 theo TCVN sử …