Crane scale-Cân treo điện tử CAS THD 2 Tấn/1Kg...

candientucas.com là dòng cân treo điện tử có cấp chính xác 3 theo TCVN sử …