Crane scale-Cân treo điện tử CAS THD 15 Tấn/10Kg...

candientucas.com là dòng cân treo điện tử có cấp chính xác 3 theo TCVN sử …