Basic scale-Cân bàn điện tử CAS AD-H 15kg cân...

candientucas.com là dòng cân điện tử thông dụng cấp chính xác 3 theo TCVN sử …